اعضای هیات مدیره

دکتر هادی برزویی

مدیر عامل

دکتری تخصصی فیزیک

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر ایمان احدی اخلاقی

عضو هیات مدیره

دکتری تخصصی فیزیک و برق مخابرات

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد

دکتر احسان احدی اخلاقی

رئیس هیات مدیره

دکتری تخصصی فیزیک

عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دکتر محمد چهارسوقی

نائب رئیس هیات مدیره

دکتری تخصصی فیزیک

محقق بینایی ماشین و دانشمند داده در شرکت OD-OS برلین، آلمان

دکتر سید محمدرضا طاهری

عضو هیات مدیره

دکتری تخصصی فیزیک

عضو هیات علمی IPM