پروفایلومتر نوری سه‌بعدی با دقت نانومتری (نانوپروفایلومتر)

 

  • پیشرفته‌ترین پروفایلومتر نوری سه‌بعدی ساخت ایران

  •  قابلیت اندازه‌گیری غیر مخرب از انواع سطوح تخت و کروی، با دقت بهتر از ۵ نانومتر 

  • قابلیت اندازه‌گیری نمونه‌های جامد، مایع و شفاف

  • امکان تصویربرداری از نمونه‌های زیستی بدون ایجاد آسیب

  • وسعت دید بالاتر نسبت به تجهیزات مشابه مانند AFM

  • عدم نیاز به آماده‌سازی نمونه و سیستم خلأ

  • تعیین رویه‌ی سه‌بعدی نمونه به‌صورت یک‌جا

  • تعیین سه‌بعدی تغییرات سریع در ارتفاع مانند پله و شکستگی

  • تعیین دینامیک سه‌بعدی نمونه‌ها

  • دارای گواهی‌نامه فناوری نانو طبق استاندارد ISO/TS 18110

  • عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور

 

  شرح مقدار
  صحت اندازه‌گیری عمقی

  ۵nm >

  صحت اندازه‌گیری جانبی   ۶۳۰nm >
  دقت/تکرارپذیری   ۱۰۰nm >
  دامنه‌ی حرکتی در جابجاگر محوری پیزوالکتریک

   ۰ – ۱۰۰µm

  دقت هر گام در جابجاگر محوری پیزوالکتریک

   ۱ nm

  دقت هر گام در جابجاگر نمونه (هر محور)

   ۱۰ µm

  دامنه‌ی حرکتی جابجاگر نمونه (هر محور)

  ۲۰۰  mm